CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thứ hai - 17/04/2017 23:49

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        
       ĐẢNG BỘ XÃ DÂN HOÀ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS DÂN HOÀ
 
             Số: 02 -CTr/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 


 
 
   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị; Ban Chi uỷ chi bộ Trường THCS Dân Hoà xây dựng Chương trình hành động thực hiện như sau:
 
I. NHỮNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGAY VÀ THƯỜNG XUYÊN
 
TT Nội dung thực hiện Phân công
chỉ đạo
Thời gian
hoàn thành
1 Tổ chức kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
06/2017 và định kỳ theo chỉ đạo của cấp trên
 
2 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các đảng viên chi bộ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, quyết định... của cấp trên Đ/c Lê Thị Kim Dung,
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
 
Thực hiện ngay
và thường xuyên
3  
Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thay thế, cho từ chức những cán bộ, viên chức: suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; những cán bộ, viên chức yếu kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; thờ ơ với công việc, với những khó khăn, thách thức của nhà trường
Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Thực hiện ngay
và thường xuyên
4 Thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và công khai theo quy định. Đ/c Lê Thị Kim Dung :
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện ngay
và thường xuyên
5 Khảo sát nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cho đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức của nhà trường và học sinh.  
Đ/c Nguyễn Thị Thảo:
Chi uỷ viên,
Chủ tịch Công đoàn
 
 
Thực hiện ngay
và thường xuyên
6 Thực hiện Năm kỷ cương, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong trường. Đ/c Lê Thị Kim Dung :
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
Tháng 3/2017 và thường xuyên
7 Hoàn thiện website Trường. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên cho CBGV.Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Nhà trường; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Năm 2017 đến 2020.
8 Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học gắn với thực hành; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học. Đ/c Lê Thị Kim Dung :
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
Thực hiện ngay
và thường xuyên
9 Cụ thể hoá và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Thường xuyên
10  
Kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi
phạm.
Đ/c NguyễnMã Lực :
Chi uỷ viên, Trưởng Ban TTND
 
 
 
- Hàng năm.
-Thường xuyên và định kỳ.
- Đột xuất.
11 Dùng website Trường để tuyên truyền sâu rộng; thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyến hoá". Phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đ/c Lê Thị Kim Dung :
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
Thường xuyên
12 Xây dựng và ban hành Quy định về thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực cho việc phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, viên chức; là cơ sở để bố trí, phân công công việc cho cán bộ, viên chức theo đúng vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Quý I/2017
13 Rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm của Nhà trường; hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm hằng năm. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Năm 2017
và những năm
tiếp theo
 
14 Rà soát việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, điều hành, quản lý của Nhà trường, nhất là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hện dân chủ... để phù hợp với thực tiễn phát triển của Nhà trường, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch. Đ/c Nguyễn Khắc Thành
Bí thư chi bộ,
Hiệu trưởng
Năm 2017
và những năm
tiếp theo
15 Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên.  
Đ/c Nguyễn Thị Thảo:
Chi uỷ viên,
Chủ tịch Công đoàn
 
 
Năm 2017
và những năm
tiếp theo
 
 
Nơi nhận: 
- Đảng uỷ xã Dân Hoà;
- Lưu VP.
 
 
 
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Khắc Thành
 
 
 
                                                                                                                                             
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Khắc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

/KH-THCSDH

Kế hoach thực hiện TTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 91 | lượt tải:32

/QĐ - THCSDH

QĐ thành lập BCĐ CCTTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 69 | lượt tải:30

Số /KH THCS

KH Tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:25

CLPTGD

Chiến lược phát triển giáo dục 2020-2030

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:57

5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 07/11/2019

lượt xem: 118 | lượt tải:56

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 161 | lượt tải:61

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 260 | lượt tải:83

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 236 | lượt tải:112

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 253 | lượt tải:89

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 173 | lượt tải:99
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây