THCS Dân Hòa học tập nghị quyết

Thứ hai - 17/04/2017 23:38

THCS Dân Hòa học tập nghị quyết

Báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ XÃ DÂN HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

           

 

 BÁO CÁO

 

Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 

A. Đặc điểm tình hình:

Chi bộ trường THCS Dân Hòa trực thuộc sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Dân Hòa. Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn xã Dân Hòa.

     Tổng số Đảng viên năm 2017 là 26 đảng viên.

Trong đó :

Đảng viên chính thức là: 24

Đảng viên dự bị là: 2

Đảng viên Nữ là: 21

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :

Đảng viên có trình độ Đại học: 21

Đảng viên có trình độ CĐ: 4

Đảng viên có trình độ TC: 1

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016: Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1-Thuận lợi:

    - Chi bộ được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã Dân Hòa .

    - Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.

    - Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục -  Đào tạo huyện Thanh Oai.

    - Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục, gương mẫu đi đầu trong mọi việc được giao.

  2 - Khó khăn:

     - Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều là nữ còn trẻ về tuổi Đảng, lại bận công việc gia đình, sinh con nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ còn khó khăn.

      - Một số cán bộ đảng viên tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác, chuyên môn.

     - Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu. Số lượng bài viết thu hoạch tuy đảm bảo theo quy định, nhưng chất lượng một số bài thu hoạch chưa cao.

    - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số ít đảng viên chưa thực sự áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống

B. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

   I. Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo:

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  Chi bộ trường THCS Dân Hòa đã ban hành Kế hoạch số 11 -KH/CB THCS ngày 23/3/2017.

          - Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Kế hoạch hoạt động năm; Kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng năm của Chi bộ.

- Cụ thể:

              + Năm 2016: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

             + Năm 2017: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

           + Năm 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

          + Năm 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

        + Năm 2020: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

-         Phân công:

+ Đ/c Nguyễn Khắc Thành- Bí thư chi bộ: xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

          + Đ/c Lê Thị Kim Dung – Phó Bí thư: tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chi bộ, tổ chức cho đảng viên viết và thực hiện kế hoạch cá nhân về Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

          + Đ/c Nguyễn Thị Thảo- Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn: động viên đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân.

           + Đ/c Nguyễn Mã Lực- Chi ủy viên, tổ trưởng tổ KHTN: động viên, hướng dẫn cống tác thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

          + Đ/c Lê Thị Hiền- Chi ủy viên: tập hợp các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

           + Đảng viên: xây dựng và thực hiện kế hoach các nhân, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   II. Việc tổ chức triển khai thực hiện.

1.     Việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4( Khóa XII) gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-         Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW( Khóa XII) 4và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã Dân Hòa ngày 28/02/2017.

-         Chi bộ tổ chức học tập tại trường ngày 17/3/2017

-         Đảng viên xây dựng Kế hoạch học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị xong trước ngày 20/3/2017

-         Chi bộ tổ chức thực hiện từ năm 2017-2020.

2.     Công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

      - Chi bộ cho đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy xã Dân Hòa ngày 28/02/2017. Tới dự có 26/26 đảng viên chi bộ( 100%).

      - Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  tại văn phòng nhà trường ngày 17/03/2017với sự có mặt của 26/26 đảng viên đạt 100%.

      - Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4( Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  tại văn phòng nhà trường ngày 04/4/2017với sự có mặt của 48/48 người đạt 100%.

    - 100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau  hội nghị học tập, quán triệt.

Toàn thể đảng viên và CBGVNV vững vàng về tư tưởng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

      3-Việc xác định thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

    Sau khi tổ được học tập, tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,  cấp ủy chi bộ đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị mình:

       Trước hếtcần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng.

Hai làphải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa

XII) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm cho đảng viên quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba làđẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường “sức đề kháng” tránh gây mất đoàn kết nội bộ Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiểu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn làphát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của cơ quan giáo dục trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”. Trước mắt, cần tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh cụ thể:

   + Đối với cán bộ quản lí: Luôn gương mẫu trong công việc, tích cực học tập, chỉ đạo công việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hết lòng phục vụ nhân dân và tất cả vì học sinh thân yêu. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về Quy chế chuyên môn.

   + Đối với giáo viên: Luôn nhận thức được vị trí, vai trò của bản thân. Có tư tưởng vững vàng, lối sống giản dị, mẫu mực. Tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chất lượng văn hóa cho học sinh.

4-Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các đảng viên trong chi bộ.

- Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; có chương trình hành động cụ thể; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân và gắn với đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Chi bộ tổ chức thực hiện theo chương trình toàn khóa đến hết năm 2020.

    III. Đánh giá chung:

       1.Ưu điểm: 

        - Cấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NVcó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       - Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.  

     2. Hạn chế: 

        - Do đặc thù là chi bộ trường học nên thời gian chủ yếu là công tác giảng dạy chuyên môn nên thời gian dành cho các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị còn hạn chế.

   IV.Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05:

1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

     1.1 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức  cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

     1.2 Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

   1.3 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

  1.4 Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.

  1.5 Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

 1.6  Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

 1.7 Tăng cường kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên. Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.8 Chi uỷ, BGH phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

1.9 Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2- Về cơ chế, chính sách

     - Thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

   - Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch: Kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, đầy đủ các cấp độ (năm, tháng, tuần, ngày..) và phải dựa trên những căn cứ lý luận, thực tiễn khoa học, khả thi; các cấp quản lý trong nhà trường phải thực hiện tốt chức năng quản lý việc thực hiện kế hoạch của giáo viên, nhân viên.

   - Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đúng năng lực học sinh.

  - Chăm lo xây dựng thương hiệu của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng sản phẩm học sinh qua đào tạo tại nhà trường, xây dựng nhà trường thật sự có uy tín về chất lượng giáo dục; là một trong những trường chuẩn trọng điểm của địa phương.

  - Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo nâng chuẩn, xem quy hoạch là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường.

 - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

 3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

     Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của chi bộ cơ quan. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

                                                                                 TM.CHI BỘ

                                                                                   BÍ THƯ

 

 

 

                                                                               Nguyễn Khắc Thành

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Khắc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

/KH-THCSDH

Kế hoach thực hiện TTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 91 | lượt tải:32

/QĐ - THCSDH

QĐ thành lập BCĐ CCTTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 69 | lượt tải:30

Số /KH THCS

KH Tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:25

CLPTGD

Chiến lược phát triển giáo dục 2020-2030

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:57

5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 07/11/2019

lượt xem: 118 | lượt tải:56

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 162 | lượt tải:61

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 262 | lượt tải:83

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 236 | lượt tải:112

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 253 | lượt tải:89

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 173 | lượt tải:99
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây