Mẫu: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thứ ba - 11/04/2017 23:58

Mẫu: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng.
ĐẢNG ỦY XÃ DÂN HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     
 
 
 
 Dân Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng.
     
      Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG
      Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1976
      Chức vụ: Phó bí thư- Phó hiệu trưởng
      Đơn vị công tác: Trường THCS Dân Hòa
      Ngày vào đảng: 16/4/2009
      Trình độ chuyên môn: Đại học          LLCT: Trung cấp
       Sau khi thực được nghiên cứu, học tập, thực hiện kế hoạch của đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng. Chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017
       Tôi tự xây dựng kế hoạch thực hiện của mình như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
    1.Mục đích
       - Nhằm tự mình không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       - Thường xuyên tự nhủ mình, tự răn mình không phạm vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” đã được nêu rất rõ trong nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
       - Thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 để xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gương mẫu, có sức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục trong nhân dân và góp phần vào công tác xây dựng đảng ở cơ quan, đơn vị.
     2.Yêu cầu
        - Đảm bảo rõ nội dung, có tính khả thi để cá nhân có thể thực hiện được. Bản thân phải thật sự nghiêm túc thực hiện, làm đúng với lương tâm và trach nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân với Tổ quốc và trách nhiệm bản than với gia đình.
        - Là đảng viên của đảng thì phải kiên quyết, kiên trì thực hiện thường xuyên, giữ gìn bản lĩnh chính trị cững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị.
       - Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng như các thế lực thù địch lợi dụng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để chống phá, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
     1-Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức của bản thân; xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết TW4 với cơ quan, đơn vị.
      a. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
      Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như:
     +Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc dạy học và giáo dục học sinh.
    +Thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong dạy học không những truyền đạt kiến thức mà còn phải tâm huyết, trách nhiệm, yêu thương, bảo ban và gió dục cho học sinh.
    +Với học sinh, luôn tìm hiểu đặc điểm của từng học sinh từ đó đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp, bước đầu hình thành trong học sinh những suy nghĩ yêu nước, thương người…
     +Với đồng nghiệp luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhà trường phát triển toàn diện”. Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của đồng  chí, đồng nghiệp.
b. kế hoạch và đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết TW4 với cơ quan, đơn vị.
     - Bản thân lên kế hoạch và đăng kí với chi bộ thực hiện đúng những nội dung  đăng kí với chi bộ trong năm 2017
     -Tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị từ tháng 01 năm 2017 và luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      - Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong chi ủy trong việc giám sát việc thực hiện của các cán bộ giáo viên, Đảng viên và báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhỡ việc thực hiện.
     - Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối học kì, cuối năm học.
     - Bản thân phải luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     - Bản thân phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.
    - Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.
     - Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà , khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.
     - Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.
     - Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.
    - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.  
    - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 
    - Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 
    - Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.
    - Nắm chắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “ tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” để tránh và khuyên bảo người khác không phạm vào.
 2-Đăng ký với cơ quan nội dung thực hiện khắc phục những hạn chế của bản thân trong năm qua.
  Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lãnh đạo quản lý tôi nhận thấy cần khắc phục một số hạn chế:
   + Cần nêu cao tinh thần phê và tự phê để mọi người cùng tiến bộ.
   + Cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công việc
   + Tích cực học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn đặc biệt là ngoại ngữ.
 3-Thực hiện chức trách, nhiệm vụ cá nhân đối với chương trình hành động, kế hoạch của cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
- Hoàn thành bản kế hoạch, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Chương trình hành động của chi bộ đến từng Đảng viên, nhân viên trong nhà trường .
- Tổ chức cho các Đảng viên làm kế hoạch cá nhân về thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong chi ủy trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW.
- Tổ chức đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của các Đảng viên của chi bộ trong từng kì và cuối năm.
       - Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp ủy giao cho
- Bản thân là cán bộ quản lí trong đơn vị phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn.
       + Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị
       + Làm tốt công tác tham mưu thuộc lĩnh vực được phụ trách
       +Xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân, thực hiện quy chế văn hóa của cán bộ công chức, ứng xử có văn hóa theo quy định tại Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017…
        +Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác cải cách hành chính.
     4- Đề ra biện pháp phấn đấu, học tập, rèn luyện thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 của đảng.
- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.
- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.
-Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.  Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.
-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay giáo viên đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.  Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.
- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.
       + Thường xuyên tự phê bình và phê bình, thực hiện việc gương mẫu, nêu gương của người cán bộ đảng viên.
       Trên đây là kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của bản thân tôi
Nơi nhận:
-          Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị;
-          Lưu
 
         NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
 
                                                                                
                                                                                               
                                                                                                    Lê Thị Kim Dung                                                 
   

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

/KH-THCSDH

Kế hoach thực hiện TTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 91 | lượt tải:32

/QĐ - THCSDH

QĐ thành lập BCĐ CCTTHC

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 69 | lượt tải:30

Số /KH THCS

KH Tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch

Thời gian đăng: 18/03/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:25

CLPTGD

Chiến lược phát triển giáo dục 2020-2030

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:57

5388

QĐ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 07/11/2019

lượt xem: 118 | lượt tải:56

CV 1112/UBND-TP

Công văn triển khai thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến

Thời gian đăng: 07/08/2019

lượt xem: 162 | lượt tải:61

TLTH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC SINH THPT

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 261 | lượt tải:83

Công văn 5729/SGDĐT-VP

Công văn 5729/SGDĐT-VP V/v tăng cường sử dụng phần mềm chuyên nghành

Thời gian đăng: 26/12/2018

lượt xem: 236 | lượt tải:112

5512/SGDĐT-VP

Công văn số 5512/SGDĐT-VP ngày 17/12/2018 về việc nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và Tết Dương lịch 2019

Thời gian đăng: 20/12/2018

lượt xem: 253 | lượt tải:89

5483/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn việc chuyển trường đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 173 | lượt tải:99
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây